Psykisk hälsa och dess betydelse på arbetsplatsen

Depression och andra psykiska problem kostar företagen mycket i form av förlorad produktivitet. Att förse chefer med verktyg och resurser för att hjälpa sina anställda är avgörande.

Medarbetarna förväntar sig hållbara och mentalt hälsosamma arbetsplatser. Det räcker inte att erbjuda appar och fyradagarsveckor. Det krävs en verklig kulturförändring.

Stress

Förmågan att hantera stress är central för den psykiska hälsan. Stress utvecklades på 1930-talet av Hans Selye och definieras som “ett tillstånd av känslomässigt och beteendemässigt välbefinnande som uppstår när kraven överstiger de personliga och sociala resurserna”.

Psykiatriker, psykologer, psykoterapeuter och primärvårdsläkare kan hjälpa till att behandla underliggande psykiska sjukdomar med psykologiska terapier som fokuserar på att förändra missanpassade tankar och beteenden. Dessa behandlingar kan kombineras med läkemedel, beroende på individens behandlingsplan.

Anställda som har tillgång till stöd kan bättre hantera arbetsrelaterade stressfaktorer, vilket resulterar i mer produktiva dagar på jobbet. Att erbjuda medarbetarna flexibla scheman, friskvårdsprogram och möjlighet att ta ledigt under pandemin visar att cheferna är engagerade i sina medarbetares psykiska hälsa. Detta kan också bidra till att minska kostnaderna i samband med frånvaro, sjuknärvaro och invaliditetsanspråk.

Depression

Obehandlad depression kan ha en betydande inverkan på arbetsprestationen. Det bidrar till sjuknärvaro (att vara på jobbet men inte vara fullt engagerad) och frånvaro (att missa arbetsdagar).

Depression på arbetsplatsen är ett globalt problem. Många låg- och medelinkomstländer lägger mindre än 1 % av sin hälso- och sjukvårdsbudget på psykisk hälsa, och förlitar sig istället på dyra, informella kostnader som arbetstagarna själva får stå för.

Trots denna nedslående statistik finns det en del effektiva åtgärder. Dessa inkluderar omfattande behandlingsprogram för depression som bygger på forskning som har gett medelstora till stora effekter när det gäller att minska depression och förbättra arbetsfunktionen. Ett exempel är ett standardiserat program som inleds med en allmän, webbaserad depressionsscreening (B Be Well At Work) och följs upp med telefonbaserad psykoterapi som ges av utbildade rådgivare inom mental hälsa.

Ångest

Många människor lever med ångeststörningar, och arbetsplatserna måste förstå och stödja dem. Det är inte ett tecken på svaghet att söka hjälp om svår ångest stör ditt dagliga liv, inklusive arbetet. Att få en diagnos och hitta behandling – t.ex. personlig terapi eller online-terapi, meditation, motion och tillräckligt med sömn – är avgörande.

Ångest kommer ofta från rädsla för framtiden, oavsett om det är något du kommer att uppleva om tre minuter (hålla en presentation) eller 30 år (ha tillräckligt med pengar för att gå i pension). Självkännedom och att öva upp förmågan att hantera ångest är avgörande för att hantera ångest.

Försök att skriva ner dina ångestsymtom så att du kan hitta mönster och utlösande faktorer. Det är också bra att uttrycka sina känslor för vänner och familj. Det hjälper dig att känna dig mindre ensam och generad. Detta är särskilt viktigt för dem som kan vara ovilliga att dela sina psykiska problem på jobbet.

Beroende

Arbetsterapeuter (OT) erbjuder mentalvårdstjänster till människor i alla åldrar och i en mängd olika miljöer. Arbetsterapeuter erbjuder interventioner och stöd för att minska effekterna av psykisk ohälsa på arbetsprestationen.

Depression och ångest är bland de vanligaste psykiska problem som drabbar anställda. Dessa tillstånd leder till frånvaro och lägre produktivitetsnivåer på jobbet, vilket kostar företag upp till 1 biljon dollar varje år i förlorad arbetsinsats och sjukvårdskostnader.

Att ta itu med psykisk ohälsa och ge stöd är avgörande för att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen. Att tillhandahålla resurser och låta ledare berätta om sina egna erfarenheter kan bidra till att bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Om du sätter psykisk hälsa i centrum för din affärsstrategi kan du öka medarbetarnas engagemang och minska risken för personalomsättning.

Trauma

Trauma är en intensivt skrämmande eller plågsam upplevelse som kan ge en person bestående negativa effekter. Även om de flesta som utsätts för en traumatisk händelse kan återhämta sig från dess effekter, utvecklar vissa PTSD, vilket kan orsaka kroniskt försvagande symtom.

Personer som lider av trauma kan vara svåra att arbeta med på grund av sina förhöjda nivåer av stress, depression och ångest. De kan missa möten, komma för sent, strunta i åtaganden eller inte följa företagets policy.

Vår undersökning visade att även om företagen ökade sina investeringar i psykisk hälsa under pandemin, var många av dessa anpassningar tillfälliga, som plåster på såren. För att hjälpa medarbetarna att hantera sin psykiska hälsa bör organisationerna överväga att erbjuda mer kontinuerligt stöd och utbildning kring dessa frågor. Det kan handla om att hålla utbildningar på lunchtid och dela videor som beskriver symtomen på psykiska sjukdomar, tips på egenvård, copingmekanismer och tillgängliga resurser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *